×

logo

Mắm nêm Bà Duệ

Mắm nêm Bà Duệ

😍 …𝑀𝑎̆́𝑚 𝑁𝑒̂𝑚 𝑏𝑎̀ 𝐷𝑢𝑒̣̂ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑜̂𝑛 𝑞𝑢𝑒̂ – 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑛 – 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̛̣𝑖 𝑘ℎ𝑒𝑛 𝐶𝑎̀𝑛𝑔 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 – 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 – 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑀𝑎̆́𝑚 𝑛𝑒̂𝑚 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 “𝑇ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔…” 😍 Chỉ qua những dòng thơ ngắn nhưng cũng đủ hiểu Mắm Bà Duệ được mọi người dành tình cảm nhiều đến […]

  • 02/16/2023
Nước mắm Bà Duệ
  • 08/30/2021
0234.3527.635